„Лавена“ с дивидент от 0,03 лв. на акция

Съветът на директорите на „Лавена“ АД ще предложи да бъде гласувано разпределянето на дивидент сред акционерите в размер на 0,03 лв. на акция. Това става ясно от материалите към насроченото за 3 юни 2019 г. Общо събрание на акционерите, публикувани чрез сайта на Българска фондова борса.

Предложението за разпределяне на дивидент е добра новина, след като през миналата година беше гласувано печалбата на дружеството от 2017 г. да бъде капитализирана, като се отнесе като допълнителен резерв с общо предназначение.

Печалбата на производителя на етерични масла и козметични продукти за 2018 г. възлиза на 663,5 хил. лв. В поканата за ОС е посочено още, че ще бъде подложено на гласуване една десета от нея или 66,35 хил. лв. да бъде заделена за фонд „Резервен“.

Разликата за достигане на сумата от 991,9 хил. лв., равняваща се на една десета от записания капитал на дружеството, се заделя във Фонд „Резервен“ от натрупаните неразпределени печалби. Останалата след разпределението сума в размер на 299, 59 хил. лв. ще се отнесе като допълнителен резерв на дружеството.

Сред точките в дневния ред на събранието се вижда, че на потвърждение чрез гласуване ще бъде подложено и увеличението на капитала на козметичната компания, което е било извършено с решение на Съвета на директорите от 25 януари 2019 г.

Шуменският производител на етерични масла и козметични продукти повиши капитала си от 8 319 506 лева на 9 919 411 лв. За новите акции на „Лавена“ беше определена номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 3,50 лева всяка.

Увеличението на капитала на дружеството с емисия обикновени акции беше осъществено с оглед набиране на средства за дофинансиране на проект за разширяване на производствена и складова сграда на „Лавена“ АД.

Новоизграденият обект ще бъде разположена в границите на съществуващите площи, собственост на „Лавена“ АД в град Шумен.

Инвестицията се предвижда да бъде с обща РЗП – 5,203 кв.м. Планираните дейности е предвидено да приключат до края на 2019 г. Общата прогнозна инвестиция е на стойност 7 млн. лв. без ДДС. Част от финансирането на проекта ще се осъществи чрез банков заем, а до 3 млн. лв. от настоящата емисия е предвидено да бъдат използвани за дофинансиране на посочения инвестиционен проект.

За последните дванадесет месеца акциите на „Лавена“ АД поевтиняват с 11,13% до 3,760 лв. През миналата година предприето извърши увеличение на капитала със собствени средства за сметка на натрупани резерви от минали години. За сравнение, преди миналогодишното увеличение на капитала на дружеството беше в размер на 319 981 лв., 25 пъти по-малко.

Източник: Investor.bg