σύνοψη της αγοράς
To γραφικό στοιχείο «Περίληψη αγοράς» συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τις τιμές των μέσων, τις μέσες διαφορές,καθημερινά υψηλά και χαμηλά επίπεδα,καθώς και ευαίσθητα δεδομένα.


Συνοπτική παρουσίαση της αγοράς

To γραφικό στοιχείο «Περίληψη αγοράς» συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τις τιμές των μέσων, τις μέσες διαφορές,καθημερινά υψηλά και χαμηλά επίπεδα,καθώς και ευαίσθητα δεδομένα.